Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1) Współadministratorami Państwa danych osobowych są: TOMART DESIGN MARIUSZ KURDYŚ wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Drogowców 21, 42-202 Częstochowa, NIP 9490398887, REGON 242771023, adres poczty elektronicznej: biuro@ilovematerace.pl, numer telefonu: +48 790 303 747.

2) Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora np. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3) Dane jakie możemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail, NIP, informacja dot. usługi – zamówienia oraz wybrana metoda płatności, uwagi do zamówienia.

4) Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie, organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, dostawcom, kontrahentom realizującym usługi na podstawie zawartych umów.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6) Dane będą przechowywane/przetwarzane nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy). Jeśli dane są zebrane na podstawie wyrażonej zgody, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

7) Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • dostępu do danych oraz prawo otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • do usunięcia danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia sprzeciwu,
 • do przenoszenia,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy oraz ewentualnego przesłania przyszłych informacji promocyjnych i handlowych.

9) Źródłem pozyskania danych jest formularz osoby dokonującej rezerwacji usług. 10) Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego i aplikacji mobilnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.